Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

 1. Hondaveiling.nl
  Hondaveiling is een handelsnaam van Autobedrijf Wegman B.V., gevestigd aan de Industrieweg 4, 4233GA te Ameide en tevens de website waarmee de onderneming aan consumenten producten door middel van een veiling aanbiedt.

 2. Aanvullende overeenkomst
  Een overeenkomst waarbij de Consument producten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken door Hondaveiling worden geleverd.

 3. Bedenktermijn
  De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

 4. Consument
  Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Bieder
  De Consument die zich op HondaVeiling.nl registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een veiling.
 6. Dag
  Kalenderdag.

 7. Duurovereenkomst
  Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

 8. Verkoper/Aanbieder
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan HondaVeiling.nl opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper het verkopen van één of meerdere zaken middels een online veiling.

 9. Herroepingsrecht
  De mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktermijn af te zien van de Overeenkomst op afstand.

 10. Overeenkomst op afstand
  Een Overeenkomst die tussen HondaVeiling.nl en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 11. Techniek voor communicatie op afstand
  Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en HondaVeiling.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hondaveiling.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen HondaVeiling.nl en de Consument alsmede elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen de Verkoper en de Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal HondaVeiling.nl voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij HondaVeiling.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Gebruiksvoorwaarden voor de veilingdiensten en registratie

 1. De Consument is verantwoordelijk voor de correctheid en juistheid van zijn bij de registratie ingevoerde gegevens bij HondaVeiling.nl.
 2. Foutieve gegevens dienen na ontdekking direct door de Consument gewijzigd te worden in zijn gebruikersprofiel.
 3. De Consument is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn gebruikersprofiel en inloggegevens. Tevens is de Consument verantwoordelijk voor alle activiteiten uitgevoerd via zijn gebruikersprofiel.
 4. De Consument dient de in lid 3 genoemde gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
 5. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn profiel en de biedingen die vanuit dit profiel gedaan worden. Een winnend bod vanaf het gebruikersprofiel is bindend, ook indien een ander vanaf dit profiel heeft geboden dan de Consument die daaraan gekoppeld is. De gekoppelde Consument is in dat geval gehouden aan de betaling van de niet door hem gewonnen veiling.
 6. De Consument dient alle openstaande betalingen te voldoen voordat het profiel gedeactiveerd of verwijderd kan worden.

Artikel 4. Bieden

 1. De Bieders mogen de prijs van een veiling op geen enkele wijze (laten) manipuleren noch pogingen daartoe doen. Het gebruik van biedrobots en het op die wijze uitbrengen van automatische biedingen is evenmin toegestaan.
 2. Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een online veiling kunnen spelen en de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen.

Artikel 5. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/belevenissen inclusief eventuele van toepassing zijnde voorwaarden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Hondaveiling.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden productenbelevenissen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hondaveiling.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat de Consument na het sluiten van de veiling het hoogste bod heeft uitgebracht.
 5. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HondaVeiling onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door HondaVeiling is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HondaVeiling passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal HondaVeiling daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 7. Hondaveiling kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien HondaVeiling op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. HondaVeiling.nl zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a) het bezoekadres van de vestiging van HondaVeiling.nl waar de Consument met klachten terecht kan;
  b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f) indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 9. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. De prijs

 1. Gezien er sprake is van een veiling staan de prijzen van de aangeboden producten/belevenissen niet vast, maar veranderen gedurende het veilingproces aan de hand van de uitgebrachte biedingen.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7. Betaling

 1. De betaling van de geveilde producten/belevenissen zal via HondaVeiling.nl lopen. De Bieder ontvangt daartoe een bevestigingsmail nadat de hoogste bieding is uitgebracht op de geveilde producten of belevenissen en de betreffende veiling is gesloten.
 2. Indien de Consument het aan HondaVeiling.nl verschuldigde bedrag niet binnen 5 dagen na het winnen van de veiling betaalt, dan stuurt HondaVeiling.nl de Consument een herinnering per e-mail. Geeft de Consument hieraan geen gehoor, dan is de Consument in verzuim. Alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die HondaVeiling.nl maakt om het openstaande bedrag te incasseren zullen dan aan de Consument in rekening worden gebracht.
 3. Bij openstaande betalingen van kan het profiel (tijdelijk) geblokkeerd en kan de Bieder niet deelnemen aan een nieuwe veiling totdat alle onbetaalde veilingen zijn voldaan. Na betaling van de openstaande vorderingen zal het profiel worden gedeblokkeerd en kan weer worden meegeboden.

Artikel 8. Bedenktermijn en Herroepingsrecht
Bij producten

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktermijn van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden al dan niet met gebruikmaking van het Modelformulier voor herroeping.
 2. De Bedenktermijn gaat in op het moment dat de Consument of een door hem aangewezen derde het product heeft ontvangen.
  Bij belevenissen

Artikel 9. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en de kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan HondaVeiling.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) HondaVeiling.nl. Dit hoeft niet als HondaVeiling heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktermijn is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door HondaVeiling.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als HondaVeiling.nl niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als HondaVeiling.nl aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de Bedenktermijn, is de Consument HondaVeiling.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door HondaVeiling.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle Aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10. Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktermijn

 1. Tijdens de bedenktermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als HondaVeiling.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 11. Verplichtingen van HondaVeiling.nl tijdens de Bedenktermijn

 1. HondaVeiling.nl zal na ontvangst van de melding van herroeping door de Consument, de ontvangst van deze melding onverwijld bevestigen.

Artikel 12. Levering en uitvoering
Producten

 1. HondaVeiling.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan HondaVeiling.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. HondaVeiling.nl zal zodra de veiling is afgerond het product zo spoedig mogelijk toesturen, indien hiervoor wordt gekozen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij HondaVeiling.nl tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan HondaVeiling.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Nakoming van de overeenkomst

 1. HondaVeiling.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat HondaVeiling.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 14. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website

 1. HondaVeiling.nl behoudt zich het recht voor Consumenten/Bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veiling processen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en/of te beëindigen indien een Consument/Bieder:
 2. Zich niet houdt aan de door HondaVeiling.nl gestelde regels/veilingvoorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken;
 3. Het onmogelijk maakt de gegevens die aan HondaVeiling.nl geleverd zijn, voor zover mogelijk, te controleren. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om de juiste gegevens te verstrekken. De Consument is zelf aansprakelijk indien deze niet correct zijn daar het niet mogelijk is voor HondaVeiling.nl alle ingevoerde gegevens die door Consumenten op de site worden ingevoerd te controleren op juistheid. Schade die HondaVeiling.nl lijdt en/of kosten die gemaakt worden door foutief verstrekte en/of onvolledige gegevens zullen tevens worden verhaald op de betreffende Consument;
  a) Meerdere keren in verzuim is geweest ten aanzien van betalingen aan HondaVeiling.nl;
  b) Onrechtmatig het imago van HondaVeiling.nl schendt;
  c) Een aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, misleidende, racistische, pornografische of ander ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam gebruikt die het biedproces op welke wijze dan ook kan beïnvloeden;
  d) Onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd; of,
  e) Medewerkers van HondaVeiling.nl heeft bedreigd en/of beledigd.

Artikel 15. Vragen of niet tevreden

 1. Indien er nog vragen zijn die niet beantwoord worden onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’ op de website en/of na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, dan kan de Consument onze klantenservice benaderen via de chat, e-mail of telefoon (zie ‘Contact’ op de website). De klantenservice helpt graag!
 2. Indien de Consument niet tevreden is over de gewonnen veiling, kan er contact op worden genomen met de klantenservice. HondaVeiling.nl neemt klachten serieus in behandelingen en kijkt naar een passende oplossing.

Artikel 16. Privacy

 1. Persoonsgegevens die worden verkregen zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door HondaVeiling.nl nooit aan derden verstrekt zonder toestemming van de Consument/Bieder. Behalve, indien en voor zover dit noodzakelijk is, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en/of zoals in dit artikel nader wordt omschreven.
 2. De adresgegevens uit het gebruikersprofiel wordt door HondaVeiling.nl verstrekt aan de Verkoper of aan het distributiecentrum die verantwoordelijk is voor het verzenden van de gewonnen producten aan de Consument. Tevens wordt het e-mailadres aan hen verstrekt aangezien HondaVeiling.nl de Consument (indien mogelijk) het gemak van ‘Track & Trace’ t.b.v. het verzonden pakket wil aanbieden.
 3. Het e-mailadres uit het gebruikersprofiel wordt door HondaVeiling.nl gebruikt om de Consument te informeren over de gewonnen veiling. Daarnaast zal de Consument geïnformeerd worden over eventuele nieuwe veilingen of andere aanbiedingen. Dit kan door de Consument op ieder moment aangepast worden in zijn gebruikersprofiel.

Artikel 17. Wijzigingen

 1. HondaVeiling.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te allen tijde geldig.

Artikel 18. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen HondaVeiling.nl, de Verkoper en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.